5 6 J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. 141J. K.van Driest, "Rhijnauwen" te Bunnik 24-10-'32 wenscht het parkeerterrein nabij het thee huis "Soesterdal" te pachten. De techn.arab tenaar O.V. deelt "bij schrijven van 14 no vember 1932 no.558 naar aanleiding daarvan nede dat het geveischt aal zijn tot openaar verpachting over te gaan, teneinde ook de Soester ingezetenen in de gelegenheid te stellen pachter te worden. Voorts stelt hij voor twee terreinen als parkeerterreinen te bestemmen n.1. een ge deelte van het terrein a/d Batenburglaan a: «parkeerterrein autobussen" en het thans iji gebruik zijnde terrein als "parkeerterrein auto's". De Inspecteur van politie geeft bij schrij van van 2 December 1932, no.421/4 in over- wegingsl. het terrein gelegen aan de "Baten burglaan, waarop thans de muziektent is ge plaatst, als parkeerterrein te bestemmen eji als zoodanig te doen inrichten; 2. beide terreinen te vernachten. in begii beide t< tiet ter: voor pai ian den gedragei orde maJ elijk voor de «aarden ling dal is geols neer mus lat dit voor pis de terre 4) 3 C O Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 716