'f3- s s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. ITj. W.A.IIilhorst L.Bergstr. 7. Soest 2-2-'52 4e Afdeeling. 5-2-'52 IMS. G.H.ASimon Bestuur Vrijw. Brandweervereen Soest 27-1-52 1 6-1 - 152 kont terug op zijn schrijven van 7 Janu ari j betreffende bebouwing van een terreingelegen aan de Mariastraat en deelt mede hieromtrent geen afdoend ant woord te hebben ontvangen. verzoekt te mogen vernemen: a_ dat het wellicht gewenscht is de regle menten alleen toe te zenden aan die organisaties, die recht hebben een af gevaardigde naar het georganiseerd overleg te zenden; b_ vrijstelling zou kunnen plaats vinden alleen voor de sub a_ genoemde organi saties; c_ voor de overige bonden en particulie- ren de prijs te bepalen op 1,50 hetgeen ook is geschied ten aanzien vartil de algemeene politieverordening bouwverordening. (l)e legesverordening vraagt bladzijde 14,= per ex.) en de 0,40 per maakt bezv/aar tegen het schrijven dd.21 Januari '52 waarbij hem in overweging wordt gegeven zijn verzoeken te staken De beste oplossing vindt hij dat hem nu een stuk grond in erfpacht wordt gegeven tegen een redelijke vergoeding. deelt mede, dat de brandkranen niet meer met stroowisschen worden afgedekt om be vriezing te voorkomen, doch worden inge vet en adviseert de Waterleiding Mij.te verzoeken er van dezen winter af aan ge noegen mede te nemen, dat voortaan geen stroowisschen meer worden aangebracht. De Brandraad adviseert aan de Waterl.Mij medewerking te verzoeken, opdat er van dezen winter afaan genoegen mede kan worden genomen, dat voortaan GEEN stroo wisschen meer worden aangebracht. CJ 3 3 03 O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 71