'J" e B "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 4^ IW. i h n IHSA- Bestuur van "A.D.O." Voorzitter Idem. Technisch ambte naar O.ff. 12 Dec'52 \H <S"i Ie Afdeeling Secretarie \HCH. Idem. 8 Dec'52 ter 16 Dec'J2 10 Bec noodigt het college uit tot bijwoning der uitvoering der Vereeniging, welke gehouden zal worden op Dinsdag 20 Decem ber a.s. des n.m. 8 uur in hotel "Eem- land" stelt voor aan den Minister van Binnen- landsche Zaken verlenging te vragen van de subsidieregeling in de kosten van ge meentelijke steunregeling, een en ander overeenkomstig de missive dd. 1 Dec.j.1, Ho. 21691, Afd. W en S. behandelt het ontwerp van de antwoorden op de afdeelingsverslagen, uitgebracht naar aanleiding van de begrooting 1933( een en ander conform de besluiten genomen in de bijeenkomst van het College op 14 December 19;52. rapporteert, dat door J.J.Matthijsen te Baarn, aan wien bij besluit van 6 Mei 19:52, 1e afd.No. 1/5^2 vergunning is ver leend tot den bouw van een dubbel woon- en winkelhuis aan de Den Blieklaan, ka dastraal bekend in sectie G.2511, met be trekking tot den bouw der bijbehoorende schuur is afgeweken van de voorwaarden, steld bij gemeld besluit en adviseert to genoemden persoon een aanschrijving te richten tot het doen verrichten van het geen in strijd met wet en verordening is ondernomen of nagelaten,zulks binnen 1 maand na de uitreiking van dit besluit. biedt ter goedkeuring aan het ontwerp dei aan M.A. van Asch, te Soest te verleenen vergunning tot oprichting van een slagen werkplaats met rookerij, in en achter het perceel,van Weedestraat 4J, kad.bekend gemeente Soest,Sectie A 1655» biedt ter goedkeuring aan het ontwerp de: aan E.J.Mastenbroek, wonende Hartweg 25 te verleenen vergunning tot de oprichting aener zuivelfabriek, op een perceel, gele gen aan den Hartweg, kadastraal bekend ge neente Soest, in sectie H.1410. (J 3 B 00 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 720