7- ri. B 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. IW A.B.Niemeijer Heideweg 4^ Soest 14 J.Moester. Plasweg 27 Soest 14 Gedeputeerde staten. Utrecht Gezondheidscom missie voor Baarn c.a. 26 Hov'52 27 Nov'32 5 Hec'32 26 Sept'32 IH r Afdeeling Soest van de Bevorde ring der Bijen teelt in Neder land. 8 Dec'32 KORTE INHOUD. verzoekt een lichtpunt te doen aanbrenger in de nabijheid van zijn perceel. De technisch ambtenaar, belast met de lei ding van den dienst Openbare Werken deelt bij schrijven dd. 8 Dec.1932, no.582 mede dat de gevraagde uitbreiding in verband met het gering aantal huizen ter plaatse thans nog niet gewenscht is te achten. verzoekt nogmaals aanbrenging van twee lichtpunten aan den Plasweg. Blijkens schrijven van den technisch ambt naar belast met de leiding van O.W.dd.9 Dec.1952, no.458, is de gevraagde uit breiding opgenomen in zijn rapport dd.22 Nov.j.1.No.427. deelen mede, dat de Bouwverordeningen, voorzoover deze niet met de gewijzigde woningwet in overeenstemming zijn, vóór 19 Augustus 1953 moeten worden herzien, en dat ten gerieve der gemeenten een schema voor een nieuwe bouwverordening zal worden opgesteld, hetwelk eerlang aan de gemeentebesturen zal worden toe gezonden. deelt mede vernomen te hebben uit het schrijven van B. en W. dd. 21 Sept.j.1. dat voorloopig niet tot aansluiting aan het waterleidingnet van de perceelen Braamweg 12 en 14 zal worden overgegaan. Aangezien het water ongeschikt is voor drinkwater wordt verzocht een aanschrij ving ingevolge art.28 der Bouwverorde ning te doen uitgaan tegen den eigenaar, tenzij een nortonpomp wordt geslagen. De technisch ambtenaar Bouw- en Woning toezicht adviseert bij schrijven van 22 Nov.'32 ,no.26/l niet over te gaan tot het doen van een aanschrijving wegens de hooge kosten die voor de eigenaren hier uit voortvloeien, maar onder voorwaarden aan de eigenaren op te leggen, over te gaan tot het aanleggen van het gedeelte waterleiding vanaf den Oude Utrechtsehe weg tot aan de perceelen no.10 en 12. De Waterleidingmaatschappij deelt bij schrijven van 7 Dec.j.l.mededat de kosten der waterleiding worden geraamd op 496,=. verzoekt in aanmerking te komen voor een subsidie van 1C,= in de kosten van het houden van een wintercursus in bijen teelt Aan adr zienswi O.W. Adressa aan den zoodra het aan tingsov Van de Hangezi< leze uii Lang de: coming i irordt b< loen de sepalinf ^eslote. begroot voor van 1i dl 3 C _05 O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 722