an twee nisch ambi O.W.dd.9 de uit- ort dd.221 BESLISSING. Aan adressant mede te deelen, conform de zienswijze van den technisch ambtenaar 10 W Adressant te berichten dat de verlichting aan den Plasweg zal worden uitgebreid, zoodra de Raad zal hebben besloten tot het aangaan eener nieuwe straatverlich- Itingsovereenkomst met de P.U.E.M. Van de mededeeling wordt kennisgenomen. Mi. iangezien de kosten voor de gemeente bij leze uitbreiding niet hoog is en het be- Lang der volksgezondheid bij de totstand-j icoming van deze uitbreiding is gebaat, Uordt besloten den raad het voorstel te loen de kosten te garandeeren conform de bepalingen der concessie. ^esloten wordt bij de behandeling der begrooting 19^2 den raad voor te stellen voor eenmaal een subsidie toe te kennen van 10,=. Cüj—£ jY: ij?// Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IOui tLzjii- 122 c*-/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 723