2i<rA '/pst mg voor taan tegenl J •W.Adamsl t den aam er den we, enhokken. ten worderi gewoon laJ 7 te bepa-| iie voor sruisch- 3n uitbe-l ïgssom van 1 meer en ïrbergschd ran 12.770,= 230.16 j ÏJ.000,161 'ruiseh- en uit- lingssom an /Nieu-j - en min-j an .115,= 893,50 .008,30 BESLISSING Besloten wordt aan adressant mede te deelen dat omtrent het verleenen van toeslagen door den Minister van Binnen- landsehe Zaken regelen zijn gesteld, welke bereids in toepassing worden ge bracht. Ook omtrent het tewerkstellen van regie' mentair trekkende werkloozen zijn inmid dels voorschriften ontvangen, welke zul len worden inachtgenomen indien de goe de gang bij de werkverschaffing zulks toelaat. Besloten wordt vergunning aan J.ff.Adams te verleenen onder de voorwaarden om schreven in het rapport van openbare werken dd. 9 Nov.1932,No. 564. iet voorstel zal den Baad worden aange boden conform het ontwerp hierbij ge voegd I Besloten wordt tot betaling van den 2en I f 22770,= en meerderwerk 230,16 totaal 23000,16. Fot uitbetaling van den tweeden termijn, groot 20115,= en meerderwerk 893,30 totaal 21008,30 wordt besloten. y U Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 725