T y IhU. ihI) met S e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. IH L f. IH 1)1). Technisch ambte naar 0W J.Blooi Sportlaan 8a Driebergen. inl) O Het Bestuur van de R.K.Vereeni- ging "Het Wit gele Kruis" Afd. Soest. Burg. Armbestuur. Leger des Feils Utrecht N.V.Douwe Egberts Utrecht 10 Dec'32 28 Nov$2 12 Dec'32 10 Bec32 13 Dec'32 21 Nov32 KORTE INHOUD. deelt mede de plaats, waar de "Labiko" richtingaanwijzer zal worden geplaatst en legt over een situatieteekening,waaro| de plaats is aangeduid. verzoekt terugbetaling van het door hem betaalde bedrag, verschuldigd wegens le-|| ges bouwvergunning, ten bedrage van 27,50, aangezien niet met den bouw deij woningen aan den Postweg is doorgegaan. De technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht ad viseert het verzoek niet in te willigen,! op grond van de bepalingen der Legesver-[ ordening. verzoekt om op de lijst bedoeld bij art.) 3 der Armenwet te worden geplaatst. Het verzoekschrift is ongezegeld. verzoekt verhooging van het toegestaan krediet met een bedrag van 6000,=. vraagt vergunning tot het houden van een collecte op Maandag 9 en Dinsdag 10 Janua 1933 in deze gemeente. De Inspecteur van Politie adviseert af wijzend op het verzoek te beschikken. verzoekt vergunning tot het mogen aan brengen van een D.E.uithangbord met ver lichting, aan het pand van den heer J.C. de Boer, aan de Emmalaan. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den technisch ambtenaarbe last met de leiding van O.W. en den in specteur van politie. De vei aanwij terbei de voc bij sc De ree per je Op het op gro verord Beslot Vereen Soest der Ar Aan de Beslot op gro neente gecoll en Soe twee v eollee Aan de aanvra, zien h' eigena; me zal <y 3 C _CP O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 726