I Jf'. »I,M. -H BESLISSING. "Labiko" eplaatst ning,waaro| I De vergunning tot plaatsing der richting 1 aanwijzer op den hoek Birkstraat Soes- I terbergschestraat wordt verleend onder 1 de voorwaarden als reeds is medegedeeld I bij schrijven van 21 Nov.19}2,No.2717/j- I De recognitie zal moeten bedragen 1 1 per jaar. door hem zegens le- van l bouw deij i rgegaan. met de I icht ad- j willigen, Legesver- I Op het verzoek wordt afwijzend beschikt 1 op grond van de bepalingen der Leges- I verordening. bij art. tst d. Besloten wordt tot plaatsing der R.K. jVereeniging "Het Wit gele Kruis", afd. |l Soest, op de lijst bedoeld bij art.3 der Armenwet gestaan 30, 1 Aan den Raad voor te stellen het crediet met 6000,= te verhcogen. r van een 1 10 Janua:] Jrt af- :ken. j Besloten wordt de collecte te weigeren op grond van het feit, dat in deze ge- Imeente door zeer vele instellingen wordt gecollecteerd en dat aan de afd. Baarn en Soest van het Leger des Heils reeds twee vergunningen tot het houden van eer collecte werden verleend. aan- et ver- I er J.G. I uitge- I ar,be- I en in- 1 Aan de firma te berichten, dat op deze i aanvrage afwijzend wordt beschiktaange zien het verzoek moet uitgaan van den eigenaar van het pand, waaraan de recla me zal worden bevestigd. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. [F -V 737

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 727