ny. lijf. e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Volgnum Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Commandant Vrij willige Brand weer. Soest 12 Dec'32 brengt rapport uit omtrent het gebeurde met de Studebaker-brandweer-auto te Soesterberg. Van hs: hfi. Commissie van bijstand Grond bedrijf. 1J Dec'52 heeft geen bezwaar tegen verkoop aan de Ruygt van een aan den Nieuweweg gelegen strook, groot ongeveer 100 M2 tegen een koopsom van 1,= per M2. Aan de te vei ander iHji. Voorzitter deelt mede dat ingevolge art. J der ver ordening regelende het georganiseerd overleg in ambtenarenzaken in de gemeentfe Soest, door het college moet worden aan-l gewezen een vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger in de Commissie voor ge organiseerd overleg. Beslot meeste de loc IHJH. Commissie Heide-e Zandgronden. n 7 Dec'32 biedt aan de geklassificeerde lijst van heide en zandgronden, vermeldende 12 aanvragen tot gebruikmaking der heide en zandgronden, uitmakende een gezamen lijk bedrag van twee en dertig gulden. De lij worden Bestuur Vrijw. Brandweerver. Soest 12 Dec52 verzoekt toestemming te willen verleenen tot het mogen plaatsen van gymnastiektoef stellen in de Brandweercentrale aan de Lange Brinkweg, t/b van de gymnastische ontwikkeling harer leden. De toe i Hfi. Directeur Rijks telefoonkantoor Baarn. Nov'^2 ing. 14 Dec52 deelt mede, dat de automatiseering der telefooncentrale te Soest tegen 1 April a.s. haar beslag zal krijgen en dat de splitsing van het bestaande net Baarn gepaard zal gaan met een verlaging van -het telefoonabonnement met 6,= per jaar, terwijl verder voor gesprekken tusschen de aangeslotenen te Baarn eenei- zijds en die te Soest(Soestdijk) ander zijds 0,10 per gesprek van 'j> minuten verschuldigd zal zijn. Motifi üeger des Heils Baarn. 6 Dec152 Verzoekt uitstel van de toegestane collecte tot in Januari 1955» Het ge Ut V Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 728