J) l-jy. BESLISSING. AANMERKINGEN. gebeurde o te Van het rapport wordt kennisgenomen. \^cx - p aan de gelegen egen een Aan den raad voor te stellen den grond te verkoopen voor 1,= per M2, een en ander conform het advies der commissie. 'W V XJHO. der ver- seerd e gemeenti rden aan- n diens voor ge- Besloten wordt aan te wijzen de burge meester en als diens plaatsvervanger de loco-burgemeester. ijst van de 12 heide- gezamen- gulden. De lijst zal den raad ter vaststelling worden aangeboden. verleenen astiektoel aan de astische De toestemming wordt verleend. ing der 1 April dat de Baarn ing van per ekken arn eenei- ander minuten Notificatie. ^Al M ane Het gevraagde uitstel wordt verleend. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 729