L°_ BESLISSING Janu- een ant- 2 regie a_ die een af- erd t /inden rgani- c eulie- zien vai en de D per Aan adressant te berichten, dat de Wo ningwet de belangen van de grondeige naren regelt, wanneer zij ten gevolge I van het vast te stellen ontwerp uitbrei- dingsplan schade ondervinden.Hem wordt in overweging gegeven zijn bezwaren bij het college in te dienen, zoodra het uitbreidingsplan ter inzage ligt. iesloten wordt de reglementen te zenden aan den Ned.Bond Gem.AmbtenarenA.R.K.A. Werkliedenorganisaties St.Petrus en Paulus en Chr.Arb.Organisatie, de organisaties zijn geen leges ver schuldigd •als leges vast te stellen f 1,50 per reglement dd.21 veging tak® rem nu gegeven ot meer om be- i inge- ii j t e aan ge- i geen acht erl.Mi j r van Kan stroo- Besloten wordt aan d en Raad voor te stellen te besluiten, geen gronden in erfpacht aan adressant te geven,aange zien hij op den grond een houten huisje wenscht te bouwen, hetgeen om verschil lende redenen als ontsiering en brand gevaar ongewenscht is te achten. Besloten w ordt het schrijven vai de Vrij Brandweervereeniging te zenden aan de Saterl.Mij,met verzoek daaromtrent hare meening kenbaar te maken. Ji Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Cj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 72