■r V BESLISSING. Tot de betaling van den 4en termijn,ver meerderd met 190,78 meerderwerk of to taal 1853,68 wordt besloten. De premie der verzekening tegen brand schade zal worden verrekend door den aannemer 0,35 in rekening te brengen. Gelet op het advies van den secretaris wordt in afwijking daarvan besloten adressant voor te stellen dat hij kosteloos een proef levert van een ste nografisch verslag ten einde na verkre gen resultaat te overwegen of tot het doen samensmelten van stenografische verslagen van de raadsvergaderingen zal worden overgegaan. Besloten wordt adressant te berichten, dat voorloopig niet tot verhuur kan wor den overgegaan. Besloten wordt den Raad voor de volgende huren vast te st voor een gewoon leslokaal te 0,75 idem a/d Beetzlaan" 0,75 idem i/d Kerkebuurt 1,= voor het gymnastieklokaal te idem. idem i/d Kerkebuurt idem. te stellen ellen. Soesterberg p. avond, p. avond, p.avond Soesterberg 1 p.avond 0.75p.middag 1 25p.avond 1,= p.middag fjr A AN MERKIN GEN Aj IIÏH. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 731