'fi. BESLISSING. aanmerkingen. De vergunningen worden goedgekeurd en geboekt in het desbetreffende register onder de nrs. 2/230, 1/633» 1/632, 1/631 1/635,2/232, 2/231,1/637 en 1/636. Besloten wordt aan den Raad voor te [stellen te besluiten aan adressant eene I nader vast te stellen bijdrage in het vooruitzicht te stellen, wanneer door 'een onderwijzer of onderwijzeres van de scholen te Soesterberg het onderwijs aar ihet kind wordt gegeven en hij de kosten van dat onderwijs aan het College van B. en zal hebben opgegeven. van D.p. ||i Aan den heer Harmsen mededeelen, dat er van |lzoowel het college als de commissie en vaarschrift||Uen ontwerper van het plan zich kunnen ïl,sectie I vereenigen met het verzoek van adres- Jrtsche santvoorkomende in het laatste lid van zijn verzoekschrift van 29 November 1932 en dat bij de indiening van de bouwaan ivrage het college zich zal wenden tot [het college van G.S.met het verzoek overeenkomstig te beslissen en onthef- Ifing te verleenen. l?~ 1e Afdeeling No. 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. [P CiJi cCeel?r v- f.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 733