'I l "T '5 s E "o 14S-! 14 S IH 5< IH BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. G.H.A.Siraonloest L.Vfinter, dir.Keu- 'ingsdienst Tecnn.Anot. Bout en foningtoeaicfft Gezonuheidscomnis- sie Jaarn J.M.0'Breen,arts te Huis ter Heide TechnAmbt0. directrice v/h ?u stxcantoor Klaas Gravenaker 14-12-32 11-12-'32 veraoekt zijn eigendommen, welke zich be vinden aan de Birkstraat van gemeentewege te willen doen vervoeren naar een terrein aan den Dorresteinweg brengt advies uit omtrent het voorstel va; de II.V. ÏTederl. Thermo-Chemische fabriek te Amsterdam, om met de gemeente een over eenkomst aan te gaan i.z. destructie van 15-12-32 deelt mede dat ".Ccheffer te Soesterberg onthelfiiie, benoeft van het oepaalde bij ai tilcel 8 der Bouwverordening tan behoeve va. ien bouw van een woonhuis met hulppostkan' toor aan de LtKoppenlaan, sectie E.202 n adviseert de noodige ontheffing onder voorwaarden te verleenen. 14-12-'32 13-12-32 l6-12-'32 KORTE INHOUD. ifgekeurd vee en vleesch. brengt a vis uit, inzake het ontwerp-uit- breidingsplan dezer gemeente, alsmede om trent de bebouwingsvoorschriften. deelt mede, dat niet een leerling van de I.K. school te Soesterberg lijdende is aan litslag aan handen en aangezicht. deelt mede dat hij de arbeiders J.II.v.Blo fandD.v.sweeden en n T v.'Tjk, die voor ekening van het Burgerlijk Armbestuur ar beid verrichten, wegens te laat op het we tomen niet te werk zijn gesteld. vraagt door tusschenkomst van den secreta is de toestemming van het gemeentebestuur <bm tijdelijk in het perceel Steenhofstraat eenige meubelen te mogen laten staan, et geval de gemeente over de lokalen moe jeschiKken zal onmiddellijke ontruiming het gehaal plaats hebben. loet afstand van het verlof B, geldende voor de vooriocaliteit van het perceel Vr dlehofstraat 6. :Vdres sa verzoek Beslote aeenter zaken e f de 1 gaan de antwooi tel te che f komst s le ontf rapporl verplic het weg Van hel sloten werper te voeé \an J.l eneeski te Soes voordoe de maa' dan de tijdel: zwaar 1 Het tei verlof clrank X-4 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 735