-V '7/b. BESLISSING AANMERKINGEN. :e zich te.■Adressant te "berichten dat niet op zijn raeente^e, elYerzoeic ^an worden ingegaan, en terreinT oorstel vaj .e fabrieve; gesloten wordt "bij de Ver. van Ned. Ge meenten te informeeren naar den stand van e een overJ2at:;en en verzoeken te willen mededeele uctie van |0^ raa(d reeds kan besluiten tot het aa gaan der overeenkomst. In geval een gunst antwoord wordt ontvangen den raad het voo stel te doen met de II,V. lied. Thermo-Chemi sche fabrieken te Amsterdam een overeen komst aan te gaan conform ontwerp. esterberg alde bij ajj behoeve va: u lp postkan- tie E.20241 ing onder be ontheffing wordt verleend conform het Irapport van den Techn. Ambt. O.V. en on.Ie [verplichting van betaling van f 210.- in Ihet wegenfonds. twerp-ui t-1'ïan advies wordt kennisgenomen en be- lsmede on-|s:Loten een afschrift te zenden aan den orilt- '-verper van het" plan en voorts het advies Ite voegen bij de stuiken. ng van de oie is aan t Aan J.llooder mede te deelen dat de blijke teneeskundig onderzoek zich op de R.K. scho [te Soesterberg geen gevallen van huidzie1 (voordoen. kt J.1I.v.3lo.ile maatregel wordt goedgekeurd. die vo or oestuur ar- op het weri ?n secreta- ;ntebestuur jnhof straat 1 staan. Vo kalen moet ^ruiming va leidende perceel Vr Aan de Directrice mede te deelen dat tegejo tijdelijke berging der meubelen geen be- 2Waar bestaat, -let ten name van Klaas Gravemaker staand Verlof voor den verkoop van alcoholvrijen drank wordt ingetrokken. is Dl en ld2" ld* Al 1) lb~- b2 cLte£*~< V -JOH- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cvIcCt-tXj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 736