'"T I B E J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. ih a 4. \H$i hi hlro. h~v i Gravemaker D. -"UbHoofd der o.l.school,B'berg Techn.Ambt. Oit. Voorzïtter 'echn\mbt0/7. Ged. Staten G. 'Volfsen, 'fiek- looterweg 47,5o« ïecim.Ambt. 0/7. 3-11-'32 l6-12-'32 17-l2-'32 13-l2-*32 ld era ingek. t 19-1^32 20-12-'32 20-42-'32 vraagt in de vergunningsakte de wijziging op te nemen, dat ie vergunning ook zal ge; den voor dr localiteit (lunchroom), waar voor thans een verlof B geldt. deelt mede, dat door een tóngen een ruit d nieuwe ambtswoning is ingegooid en vraagt of de gemeente deze wellicht voor hare rei ning neemt. Voorts wordt medegedeeld, dat een nieuwe schoonmaker in dienst moet wor den genomen. vrengt rapport uit over de aanvrage van he bestuur der school voor Chr. L. en U.L.O. te Goesterberg dd. 23 Nov. 1^32- deelt mede, dat het college dd. 19 Deo. j aan de commissie werkverschaffing heeft ne gedeeld, dat niet is ingegaan op het advie tot plaatsing van Zonneveld bij de werkver schaffing en in overweging geeft hem eenig administratief werk te geven. Be commiss blijft bij de beslissing tot plaatsing bij de werkverschaffing en deelt dit mede bij schrijven van 19 Dec. 1932* adviseert aan J.van der Lugt te verkoopen een partijtje wilgenhout voor de som van f 6- deelen mede dat geen termen aanwezig zijn om op het verzoek van een aantal inwoners van het buurtschap Hees om toepassing van rt. 22, 2de lid der 1.0.wet 1920 irj te ga verzoekt beschikbaarstelling der woning, voorheen bewoond door het gezin J.'7iss aan den Viekslooterweg vraagt evenals het vorig jaar, wederom machtiging tot het houden eener aanbeste ding voor het "vervoer van materialen" en wel in het dienstjaar 1933- vraagt evenals vorige jaren machtiging tot het houden eener openbare inschrijving voo de levering ven de benoodigie benzine, en wel in het dienstjaar 1933- 4J 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 737