m wijziging ok zal gel >m) waar een ruit i en vraagt r hare re,ij eeld, dat moet wor- age van he en U.L.0 19 Denj g heeft rae het advie de werzver hen eenigi eonni s sie atsing bij mede bij verkoopen som van ezig zijn inwoners ssing van D in te pa vioni ng JV i s s aan ederom lanbeste- ialen" en tiging tot Ljving voo iz ine en BESLISSING In de vergunningsakte van P. Gravemaker en in het afschrift daarvan wordt de wijziging opgenomen dat de vergunning voortaan tevens zal gelden voor de midden-voorlocaliteit groot 25 van het perceel Vredehofstraat 6. Aangezien de glasverzekering alleen geldt voor de noodwoningen, en de huurder voor uitgaven als dezen aansprazelijz is zal de heer Lub de schade zelf moeten zien te ver halen of voor zijn rekening moeten nemen Besloten wordt den raad voor te stellen de wettelijk voorgeschreven medewerking te verleenen. Besloten wordt de beslissing van het collo e te handhaven en de financieele commissie te verzoeken haar oordeel uit te spreken q>ver het standpunt van het college. Besloten wordt het hout aan J.van der Lugt te verkoopen voor f 6.-. !/an de mededeeling wordt kennisgenomen. Goedgevonden wordt de woning voorheen be woond door J.'Viss aan C.Wolfsen te verhu ren. De machtiging tot het houden eener aanbest iing wordt verleend. De voorwaarden van aanbesteding worden go gekeurd. De machtiging wordt verleend en de voor waarden tot aanbesteding worden goedgezeur (V uJcLiu£~ Jv V) IS wAv Q 1HIH. IS aJfoL&c&i-k 1S Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. a^{c{jLeJU~r v) XllH- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 738