a E J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. STU. I IzTOh. HTO fL) li Techn.Ambt. O.'V. 28-h-'3j het college van Ged. Staten van Utrecht 22-12-32 Voorzitter lied. R.X.Bond van Overheidspersoneel "St. Paulus" 6-12 32 Techn.Ambt. Bout en Woningtoezicht doet het dossier Betreffende grondafstand van H.Stan ter verbreeding van den rijks straatweg wederom toekomen en deelt mede, dat de behandeling van bedoelden grondaf stand niet is voortgezet, omdat nog niet van den Rijkswaterstaat is vernomen of grond ter verbreeding van den Rijksstraat weg al dan niet door het Rijk zal worden overgenomen deelt mede, dat het aan het raadsbesluit van 27 October 1932, 4e afd. no.21/220 al leen goedkeuring Kan hechten, indien het K.B. van 19 November 1900 in acht wordt genomen. Voorts wordt bericht, dat de be doelde uitgave strekkende tot het beschik- baarstellen van gelden voor kleeding van Kinderen, naar haren aard moet worden uit getrokken op hoofdstuk VIII par. 12 der b grooting. stelt na gehouden overleg met de commissie voor werkverschaffing en steunverleening voor het bestaande reglement voor het Bu gerlijk Armbestuur te wijzigen in dier voe dat de naam veranderd wordt in Haatschappe lijk hulpbetoon, voorts het ledental met twee wordt uitgebreid en de bepaling wordt opgenomen dat vrouwen benoembaar zijn. verzoeKt een onderhoud betreffende het aan gaan van een aroeidsovereenkomst met enke zijner leden. (v.Bedura en Koster) biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodig teekeningen en adviezen. OJ 3 C O Dagteekening en volgnummer. VjTÖ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 739