BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Technisch-ambte - naar belast met de leiding O.W. Idem. 2-2-'32 Bestuur Konink lijke Nederland- sehe Brandweer- vereeniging. Bestuur van het StJosephs-ge- sticht te Soest. Technisch ambte naar Bouw-en Wo ningtoezicht Voorzitter 30-1-'32 25 en 30 Jan.'32 5-2-32 Diverse garage houders Jan.132 KORTE INHOUD. zendt advies naar aanleiding van de op 22 Jan. j.1. plaats gehad hebbende aan besteding voor vervoer van materialen gedurende het jaar 1932. In overweging wordt gegeven het verrichten der bedoelüe|j werkzaamheden op te dragen aan A.van der Zouwen voor de door hem ingeschreven be dragen verzoekt aanwijzing van een terrein aan de Lt ..Koppenlaan voor den bouw van het badhuis voor Soesterberg. De Commissie Grondbedrijf is blijkens haar advies van 25 Januari 1932 van mee ning dat wel een ander terrein is aan te wijzen. zendt een exemplaar van de Statuten der Vereeniging. zendt jaarverslag en rekening van de be waarschool van het StJosephsgesticht over het jaar 1931» biedt ter behandeling aan eenige verzoeker om bouwvergunning met de daarbij behooreni de teekeningen en bescheiden. stelt voor den Baad andermaal het voorstel te doen tot openbare verhuring van de lan derijen aan den Lange Brinkweg Sectie A. 566,1140,1142,1143,564,568,1887 en 1403- zenden prijsopgave van gedurende 1932 te maken auto-ritten ten behoeve van het ge meentebestuur -Overeen' Inisch-ai Ivan O.W raateria vd 1 jingesch: eslotei elast 1 en, da ekend LtKop] voor st" |9verzoekf [terre.in Rapport zien. Beslot ei te besli als lid Brandwet lijkschf Besloter te biedt De vergi boekt ir 30/2, 3c Wordt bt Het rijd gedrager voor de nomen. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 73