^/X' 23 2\f\ ïtA^ mdaf stand Len rijks- ielt mede, i grondaf- nog niet men of j icsstraat- 1 "lorden adsbesluit 21/220 al- dien het t wordt at de be- t beschik- ding van orden uit- 12 der b commissie rleening r het Bur- n dier voe aatschappe ntal met ling wordt zijn. ie het aan met enke verzo eken le noodige BESLISSING. Besloten wordt aan H. Starji te h het college van oordeel is dat erichten, d- de onderhart delingen tot verhreeding van den rijksweg door afstand van grond van zij dat van zijn moeder nog zal mo opgeschort totdat bekend is of rijksweg door onze gemeente in denkt te handhaven. Inmiddels overweegt het colleg Hoofd-Ingenieur van den Rijksw eventueel den Minister over de heid in verbinding te stellen. n perceel erti eten worden het rijk de de toekomst e zich met len aterstaat en ze aangelegen- Besloten wordt den raad van de mededeeling van üed. Staten in kennis te stellen en daarbij het voorstel te doen het besluit dd. 27 Oct. 1932 in te trekken. lordt besloten de wijzigingen den raad al dus voor te dragen, door vaststelling van het ontwerp-besluit door den Burgemeester geformeerd. Het onderhoud heeft jn deze vergadering plaats met den vertegenwoordiger de heer itt. Zijn bezwaren zijn dat in het ont werp van de overeenkomst geen rechtsposit 'lordt geregeld. Over het algemeen heeft hi bezwaren tegen de wijze waarop deze aange iegenheid wordt behandeld o.a. dat daarove geen georganiseerd overleg heeft plaats g Overeengekomen wordt dat de Bond een ont werp overeenkomst als advies bij het coll zal voorbrengen. telet 00 het schrijven van G-ed. Staten di. l2-'32,le afd.no4121/2341 en 20-l2-'32 le afd. no4222/2296waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen dei]bouwvei gunningenwordt besloten de aanvragen no I/629 e" I/638 in te willigen. e j r had ége vi I na. c Jf Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 740