3- B e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. \Al) lA'cr^. 3e Afdeeling 'echn. \mbt0."r. Dir. Keuringsdiens van Vee en Vleescb le Afd. ter secre- ari e Commissie "/erkver- schaff ing lechn.Mnbt. O.'7. kb. Ia A.v.Geelzerxen te Soesterberg JVerspuySoester- bertoschestr.2 21-12-32 21-12-'32 t 11-12-'32 22-12-'32 "biedt aan het 2e suppletoir kohier der schoolgelden 1932. deelt mede dat J.M. v.Blokland tewerk ge stelde voor rei-cening van het "Burgerlijk Ari "bestuur negens te laat komen voor één dag is geschorst. "brengt advies uit, inzake het verzoek van "Zonnegloren" om vergunning tot het mogen doen verrichten van huisslachtingen. 17-l2-'32 19-12-'32 21-12-'32 12-12-'32 KORTE INHOUD. "biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan J.v.d.Broek,Akkerweg 4 te verleenen v gunning tot de oprichting eener smederij, op/in het perceel Schrixslaan, kadastraal bekend gemeente Soest in sectie H.3500, geeft advies over schrijven Techn.Anbtem O.'7. van 15 Deo. 1932 no.5^6. biedt eenige afstandsverxdaringen aan ten behoeve van de verbreeding van den Zwarte is eg en de Beukenlaan. vraagt vergunning om dagelijks aan de hul secretarie te Soesterberg de uitkeerings lijst van zijn werkloozenkas te mogen tee kenen. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij artiKel 14 der bouwverordening t/b van den oout; eener werxplaats groot 4x5 F. op he ierceel sectie C.I707, gelegen aan de Soe terbergschestr. en wel tot eene maat van gemiddeld l,6ü M. uit de zi j erfaf scheidin, 3ij schrijven dd. 23 Deo. 1932, no.3/55 a viseert de techn.ambtenaar belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht eene ontheffing te verleenen tot eene maat van ,50 M. (J 3 C 03 Dagteekening en volgnummer. \A 0 1/0 IA' U- (A l X I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 743