w .er der ;ewerk ge- eerlij k Am >r één dag ;rzoek van het mogen ïgen ïtwerp der :rleenen vd smederij ca da atraal II. 3500. ïn.Anbtena; ?n aan ten Len Zwarte ïan de hul ikeerings- mogen tee lalde hij t/b van der 5 H. op h ïan de Goe maat van if scheiding no.3/55 3t met de uCht eene 2 maat van BESLISSING Het Kohier wordt vastgesteld tot een be- Irag groot f 473,65 en ter invordering der laarop voorkomende bedragen in handen ge teld van den gemeenteontvanger. )e maatregel wordt goedgekeurd. jesloten wordt het dossier te zenden aan den Inspecteur der Vleeschkeuringswet met verzoek te willen mededeelen of tegen het Laten verrichten van huisslachtingen in he Sanatorium Zonnegloren wettelijke bezwarer sestaan. Iet ontwerp-besluit wordt goedgekeurd. De vergadering besluit Ier commissie conform het advies t lesloten wordt den Raad voor te stellen de rooken grond te aanvaarden onder de voor "aarden door schenkers omsohreven. let advies der Grondcommissie zal alsnog lorden ingewonnen. ïan adressant te berichten, dat hij zich net zijn organisatie zal hebben te verstanln )e ontheffing wordt verleend tot eene maat ïan 2,50 M. uit de erf af scheiding een en an- ler conform het advies van Bouw- en 'Honing toezicht t-*0 r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. cL^cX

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 744