,rg. E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Volgnum Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. to KT. Mej.van Tintelen e.'a. bewoners Ver] TaImalaa n Dec.32 verzoeken aanbrenging van een lioht )unt nabij de nieuwe woningen in de Verl.Talma- laan. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van Openbare Terken brengt hieromtren rapport uit bij schrijven dd. 21 dezer, no589* Beslotc en de s gaan oi reikenc Minister van Eco nomische Zalen en Arceid. 22- ■)-32 vraagt eenige inlichtingen met betrekKing tot de werkelijke uitgaven voor den keurig dienst van vee en vleesch, verbonden aan d uitvoering der Crisis-VarKenswet. De Directeur van den Gemeentelijken Keu ringsdienst voor vee en vleesch geeft om trent deze aangelegenheid eenige inlich tingen bij schrijven dd. 1 november j.1. Door d< van 23 welk ac vaard. te ber; woordei den set kf ij. Commissie 0.V 23-12-'32 deelt mede kennis genomen te hebben van de mededeelingenvervat in het;, schrijven van Openbare Terken dd. 28 Hov.1932, no.575» Met het voornemen om den arbeider L.Derg toe te voegen aan den arbeider, die meer i het bijzonder te Soesterberg werkzaam is, kan de commissie zich vereenigen. Besloti in het Soeste; Ufiiï- Best Woningstich ting Patrimonium te Soest l7-12-'32 zebdt antwoord op het schrijven van "B.en T. van 14 Nov. 1932, 4e afd. no.179 inzake huurachterstand Tan he' Omtren' to esla^ of stei aan he houd int gegaan lijke zij in! H.M.Standorganisa ties en de Chr.Be sturenbond te Soest 22—l2~32 vragen de loonnormen waarnaar de uitkee- ringen volgens de gemeentelijne steunrege ling voor de land- en tuinbouwarbeiders worden berekend, te herzien. Beslot het ad- bedoelt UT ]Lo Techn.Ambt. 0 !5-l2-'32 zendt rapport betreffende inschrijving we gens leverantie van materialen voor uit voering wegenaanleg op 't Hart. De commissie Openbare Terken deelt bij schrijven dd. 23 Dec.1932 rio.107 mede, dat zij zich met dit rapport kan vereenigen, evenwel met dien verstande, dat met betrei king tot de levering van betontegels eerst nog eens bij de tt.v. Calomons Coester Bouw materialenhandel geïnformeerd wordt of dez ook eenigszins geschonden tegels, welke in dit geval zeer goed gebruikt kunnen worden kan leveren tegen een lageren prijs dan va f 0,08 per stuki Beslot aan de rappor der me Ui Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 745