.yrr VAT lyft Ijy. cht )unt erlTalrna- t de lei- hieroratren dezer etreKKing den keurh; nden aan d ken Keu- geeft on- inlich- ber j1. ben van de rijven vat no.575. r L.Berg die meer i kzaam is, va n Be n 179 inzaice uitkee- steunrege- oeiders slt bij mede dat eenigen net betre.: jels eerst ster Bou rdt of de welke in oen worden Ijs dan va BESLISSING. Besloten wordt een lichtpunt op te nemen en de algemeene uitbreidingjen t.z.t. na t gaan of het crediet voor het geheel toe reikend is. door den secretaris wordt bij schrijven van 23 December j.1. een advies gegeven, welk advies door de vergadering wordt aan vaard, zoodat besloten wordt den Minister te berichten overeenicomstig de ontwerp-an woorden voorkomende in bedoeld rapport va den secretaris. Besloten wordt den arbeider L.Berg meer in het bijzonder voor de werkzaamheden te Soesterberg aan te w^zen. r- Van het schrijven wordt kennis genomen. Ontrent de vraag tot inhouding van de huu toeslagen uitgekeerd aan tewerkgestelden of steuntrekkenden besluit de vergadering aan het bestuur mede te deelen, dat tot i houding der bedragen eerst kan worden ove gegaan wanneer de huurders een schrifte lijke verklaring hebben ingeleverd, dat zij inhouding toestaan. Besloten wordt omtrent deze aangelegenhei het advies in te winnen van het "orgaan" bedoeld in de steunregeling. Besloten wordt de leveringen op te dragen aan de firma's door den Techn.Ambt. in zijn rapport gespecificeerd vermeld een en an der met een totaal bedrag van f 38030»3^. V" c\y iA8$*. xA s s~ Ljvmg ie- oor uit- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \A u-\dL~LA&

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 746