e e J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. VSXX. V^Xl. HXk. tcrv£». nri iTxSV Techn.Ambt. O.W. II.V.iJaiomons Soes' ter Bouvmateriale hand e1 2i-i2-'32 6-12-32 R.K. Gymnastiek- vereeniging "Cre- sendo" Soest Vo orzitter le afd. ter secre-j 24-12-'32 tarie roorztter Bestuur der Mar is school te Soest Techn.Ambt. O.W. en Bouw- en Wo ningtoezicht 8-12-32 deelt mede, dat A.J.Kramer wegens te laat komen op het werk der Gemeentelijke Werk verschaffing, voor één dag is geschorst. doet het voorstel rioolbuizen te leveren, te mazen door werklooze arbeiders. De commissie Openbare '"'erken adviseert bij schrijven dd. 23 Deci.1932 no.lOÖ op dit voorstel in te gaan. verzoent den raad onder overlegging van een ledenlijst met 93 leden het raadsbe sluit van 30 December 193° inzake subsidie verleening aan Turnclubs op hare vereeni- ;ing van toepassing te verklaren. stelt voor in afwijking van de meening van den Techn.Ambtenaar van Openbare Werken,de verkoopprijs van de voorwaarden waaronder de aanbesteding van het vervoer van mate rialen en de levering van bezine beiden voor 1933 zal nlaats hebben vast te steil op respectievelijk: f 1.- en f 0,50.-. biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan het Best.der Coöperatieve Landbouwver eeniging te Soest te verleenen vergunning tot uitbreiding van de bestaande maalderij met pakhuis, gelegen aan de Torenstraat, kadastraal bekend gemeente Soest, in sec tie H.5159. doet het voorstel den raad de vergoeding aan '^.Groart, de Brandweer voor verricht zicht over 1932 te bepalen voor te dragen commandant van preventief toe- op f 300.-. verzoezt m onder overlegging van de zostenra ...ing en advies van den Inspecteur bij het Lager Onderwijs beschikbaarstelling van f 800.- voor het verbeteren van de bestaan1 de speelplaats der Mariaschool en het make van een rijwielbewaarplaats. verzoeken ten behoeve van de beide dienste een snelvervoermiddel beschikbaar te stel len in den vorm van een 4-persoons-auto De Commissie Openbare Werken brengt hieroit trent advies uit bij schrijven dd. 23 Dec. 1932> no.106. u 3 C O Dagteekening en volgnummer. [SU-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 747