B E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Gemeentesecretari Afd. Steunverlee- ning L-cTI l - ■linister van Bin- r.enlandsohe Zaken VSïX. Techn.AmbtBout en Toningtoezicht 27-12-'32 doet aan het ooilege het voorstel de heer Doorman die belast is met de tijdelijke werkzaamheden verbonden aan de administra tie "Steunregeling" ingaande 14 llov. j.1, een belooning toe te kennen van f 200.- oer maand. De heer Doorman belast met de administra tie der steunverleening verzoekt mondelin, e enige beslissingen in veroand iaet de be rekening der steunbedragen en bijslagen daarop, alsmede de kerstgave. Spreker vraagt of in verband met de circui laire van den Minister dd. 8 Dec.j.1. no. 22300 afd. TT. en S. de kerstgave voor ar beiders trekkende uit de werkloozenkassen moet berekend worden naar 25% van <le Kas- uitkeering#^De Minister spreekt van"25/£ va: het bedrag, hetwelk zij over die week aan ondersteuning ontvangen". Voorts vraagt spreker of hij in verband me het Ministerieele schrijven van 30 Decembe j.1. no. 22807 afd. ~T. en S. bij de bereke ning van de huurtoeslag moet rekening houd net het bedrag dat aan huishuur meer be draagt dan f 4.- per week. Tot nu toe heef lij met f 3«- rekening gehouden. /plus bijslag 20-12-'32bericht verschillende zijner beslissingen ten aanzien van de regelingen van steunver; Leening als kerstgave, loonderving op 2e kerstdag en betaling huurtoeslag, goedkeu ring van de samenstelling der commissie (orgaan) alsmede dat in de kosten van steu: verleening aan crisis-werkloozen over het tijdvak van 13 ïïov. tot en met 31 December L932 door het rijk 40^ zal worden bijgedra biedt ter behandeling aan een verzoek om oouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Beslote len sec )e advi j de ?xn. co Beslot e Bij trekken ka su i t k De n ven de ie Mini sing za laats De deel, toeslag^ zonden eslotei itvoeri an d e l van de ini ster goedKeui strekt luur méé en maxi &elet o; 20-12-' toestemr nen der aanvraag CJ 3 C _CB O Dagteekening en volgnummer. A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 749