fa I z 3 n-o- BESLISSING. Ie op i aan- tlen >ging )edoelce|| ran der ren be- n aan het :ens n mee- aan te }Overeenkomstig het advies van den tech- |nisch-ambtenaarbelast met leiding m 0.17.wordt besloten het vervoer van naterialen in 1932 op te dragen aan ,.v.dZouwenalhiervoor de door hem [ingeschreven bedragen. Besloten wordt den technisch-ambtenaar jelast met de leiding 0V/mede te dee- _en, dat het terrein der gemeente kadas :raal ekend in sectie E.No.2031 gelegaa aan <jle ËLtKoppenlaan NIET bestemd zal worden proor stichting van een badhuis en hen H rerzoeken uit te zien naar een ander terrein voor een badhuis te Soesterberg Jpapport hieromtrent wordt tegemoet ge zien. n der de be- cht erzoeke» ehooreni voorstel de lan^ tie A. 1405- te iet ge- Beslot en wordt den Raad voor te stellen te besluiten tot toetreding der gemeaitè als lid van de Koninklijke Nederlandscho jBrandweervereenigingtegen een jaar- lijksche bijdrage van 8,= Besloten wordt het verslag den Raad aan te bieden. De vergunningen worden verleend en ge boekt in het register onder de nos. 30/2, 30/19, 167/209 en 167/209. Wordt besloten. Het rijden per auto wordt voor 1932 op gedragen aan J.Timmer.Beuken laan 30 voor de prijzen in zijn schrijven opge nomen. Uth. lor. V l 3f, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. t 5 AANMERKINGEN. X "h (li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 74