4 1 de heer delijke dministra- Nov. j.l, f 200.- ministra- mondeling et de be j slagen de circuï .j.l. no. voor ar- zenkassen n de kas- van "25/ va: week aan verband ne 30 Decente: de bereke sning houd neer be- .1 toe heef Lissingen 1 steunver ig 00 2e goedkeu n:ii ssie 1 van steu over het December bijgedra zoek om loodige BESLISSING. AANMERKINGEN. gesloten wordt conform het voorstel van len secretaris. )e adviezen omtrent dit besluit inwinnen jij de commissie 'Werkverschaffing en de ?in. commissie. gesloten wordt: Bij de berekening van de kerstgave vooi trekkende werKioozen uit te gaan van 25/ ^qr ka Scasuitkeer ing. b. de nieuwe huurtoeslagen te berekenen bo ven de huishuur van f4.- per week. Indien ie Minister alsnog terugkomt op zijn beslis sing zal later verrekening met de betrokkene plaats vinden. )e declaraties van de reeds betaalde huur toeslagen zullen ongewijzigd worden inge- onden gesloten wordt aan de missive de noodige uitvoeringen te geven, doch ten aanzien iran de beslissing inzake de berekening an de huurtoeslag besluit de vergadering den inister alsnog te verzoeken te willen joedKeuren dat een huurtoeslag wordt ver strekt, overeenkomende met hetgeen de hui! ïuur méér bedraagt dan f 3«- per week tot :en maximum van f 1,50 per week. elet op het scnrijven van Ged. Staten dd 20-12-'32, le afd. no4223/2295waarbij toestemming wordt gegeven tot het verlee- nen der Bouwvergunning wordt besloten dé aanvragg noal/623 in te willigen. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 750