J1 3 r^. J? IdTIH. 1/fVjT- f ~yi- kTiv. l/> kfi BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Utr. Waterleiding Mij districtshoofd A.r< oeidsinspectie Utrecht Districtshoofd Ar-j 23-12-' 3* oeidsinspectie Utrecht Hoofdingenieur v. d .Rij kswaterstaat te Utrecht D.v.dweedeSoest Het --ederl. Jeugd leiders Instituut Amsterdam Commissie werkvej schaffing 23-l2-'32 23-12-»3ï 14-12-32 22-12-'32 ongeda teerd KORTE INHOUD. antnoor.it op het schrijven van 23 October 1932, le afd. no. 2729, dat zij bereid i= het perceel groot lo H.A. gelegen ten zuiden van de spoorlijn Utrecht?Amersfoord en ten Oosten van de terreinen der Mij t gen nader overeen te komen voorgaarden te verkoopen voor den prijs van f 12000.-. deelt mede, dat het hem toegezonden ontwe- der aan E..T.Mastenbroek te verleenen voor waardelijke vergunning tot het oprichten van een zuxvelfaoriem op het terrein, ka dastraal cernend gemeente Soest, in sectie H. 1410 GEE1T WIJZIGIHü 3EH0EV? om de nale ving van de eischen, gesteld krachtens de Veiligheidswet niet onmogelijK te maken. deelt mede, dat het hem toegezonden ont werp der aan M.\.van Asch te verleenen vo waardelijke vergunning tot het oprichten V van een slagerswerkplaats" met rookerij ,op/ in het perceel Van Weedestraat 34» kada traal bekend gemeente Soest, in sectie lé53 GETUT WIJZIGING HEH^ETT om de nalevin van de eischen, gesteld krachtens ie Vei ligheidswet, niet onmogelijK te maken. bericht naar aanleiding van het schrijven van 19 December 1932, afd. I no .1955,&a.t de desbetreffende koopakte met bijbehoore. de stukken bij het Departement van Water' staat is, zoodat de uitbetaling van de koopsom binnen 2 a 3 weken kan worden teb' noet gezien. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte ten einde voor de opbrengst opnieuw,een schaap te Kunnen Kuopen. De Inspecteur van Politie adviseert af- wijzend. deelt mede in Januari a.s. een bijeenkom te zullen beleggen ter bespreking van de organisatie van cursussen voor jeugdige werkloozen en noodigt een vertegenwoordig van het college uit daarbij tegenwoordig te willen zijn. adviseert het salaris van den heer W.H.C- Doorman, belast met de administratie, ver bonden aan de steunregeling, vast te stel en op f 140.- per maand. Hl E E 3 G -O 1/3 31). k>" Dagteekening en volgnummer. >p_ ]o_P' O D*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 753