/V y7ft yfcij w l /V B uur SI BESLISSING. AANMERKINGEN. S" October bereid ig gen ten ■jAmersf oort ier Tfij t Maarden te 12000.-. :iden onteer eenen voor oprichten rrein, ka- in sectie a de nale- ichtens de :e maken. aden ont- 'leenen zot oprichten ookerij ,op7 )4, ka da e- sectie Ie naleving is ie Vei- maken. schr i j ven 1955,dat lijbehoorer 'an "fater van de lorden tegs den van pbrengst pen ert af- i j eenkoi.u;t g van de eugdège e nw oord ig« nwoordig er "T.ii.b. atie, ver- t te stel- Besloten wordt de grondcommissie mededeel|Lng te doen van het ingekomen schrijven der Waterleiding Mij. en daarbij ter kennis t brengen dat het college de oorspronkelijk prijs ad f 30000.- billen handhaven. Besloten wordt de vergunning tot oprichting van aan zuivelfabriek ingevolge de Hinder wet te verleenen overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. Besloten wordt de vergunning tot oprichting- van een slagerswerkplaats met rookerij in gevolge de Hinderwet te verleenen overeen komstig het besluit hiernevens als bijlag* gevoegd Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. fan het bericht wordt kennisgenomen. Besloten wordt aah de commissie mede te deelen, dat de Burgemeester door het coll als vertegenwoordiger dezer gemeente op dc Bijeenkomst in Januari a.s. is aangewezen. Besloten wordt ie financieele commissie ac vies te vragen onder mededeeling dat het college de belooning ad f 200.- per maand wenscht te handhaven. ege Sif Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. a/f dwwll—r <-A-/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 754