G G J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. iSHb. kTH l. Gemeen te se cr e tar i J.Smit.Bur^.üro- the straat; 65 b~4Y h'44. [/T4/Sf. r h"k Eestuur Missie- naai kring "Ora et labara" "e jSchui j lenburg waarnpenningm. "Soest Vooruit" Ad j un c t - c omrn i e s belast met de boe houding O.1"!. Coinui Afdeeline ci ën Jinan- KORTE INHOUD. :9-l2-'32 12-12-'32 23-12-32 De Minister van Binnenlandsche Zaken 21-12-'32 deelt mede, dat de heer '7.?.selderbeek er prijs op blijft stellen dat de schilderije in her raadhuis verzekerd blijven 'bij Bloia en vdAa vraagt ontheffing betaling van scho ari en Maart 1932 voor schoolgeld v de genoende naand bezocht negens zi het hoofd der Shr waarbij het voren gaat hierbij. van de verplichting tot olgeld over Januariffebr aangezien het kind waar erschuldigd is gedurende en, de school niet heeft ekte. Een verklaring van lagere school Spoorstr. staande wordt bevestigd, vraagt toestemming tot het houden van een verj.oting op f 14, 15 en l6 Januari 1933» De Inspecteur v.politie adviseert gunstig, ve te -zoekt terugbetaling van het ten onrech- wegens vermakelijkheidsbelasting door haar gestorte bedrag van f 13.04. verzoekt bij den Minister een aanvrage in te zenden tot vaststelling van het dagloon voor deze gemeente ter berekening van de z i ekteorenie adviseert tot schorsing van den arbeider T.v.d.Neut bij de werkver schaf f m0 en wel voor twee weken. biedt ter vaststelling aan de opgemaakte opgaven model IIA» UIA, IVA en VA betref fende de uitgaven en inkomsten over 1931 ten behoeve van de vaststelling van het in artikel 42, 3e lil van het koninklijk bed van 4 ITovember 1929, stbl.476 door de let ter U voorgestelde bedrag. deelt bezwaren mede tegen het reglement op de gemeentelijke niet gesubsidieerde werk verschaffing. Voorts vraagt de minister, waarom naast de van Rijkswege gesubsidieer e werkverschaffing wordt gehandhaafd. tv D C O kb Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 755