Uê -K ülr. erbeek er nhilderije; n "bij Bloi,. hting tot uari l?ebr icind. waar gedurende iet heeft aring van dpoorstr. evestigd, n van een ari I933. t gunstig, en onrech- ing door nvrage in et dagloon g van de arbeider tn, en wel gemaakte VA betref ver 1931 van het in klijk be or de iet- glement op erde nert ini ster subsidieer haafd. BESLISSING. Besloten wordt aan den wensch van den hee SelderbeeK gevolg te geven. je gevraagde ontheffing wordt verleend. *)e toestemming voor de te houden verlo ting wordt verleend. Tot terugbetaling van f lj,04 wordt be- doten. Besloten wordt eene aanvrage tot den Mi nister te richten. 3e vergadering Kan zich met de maatregel 'ïel vereenigen doch stelt de vtaag of de rijksinspectie hiertoe niet eveneens de medewerking toe moet verleenen. leze vraag bij het orgaan voorbrengen. De opgaven worden conform vastgesteld. Besloten wordt het reglement te w overeenkomstig den wensch van den n hiertoe aan den raad het voors Op de vraag van den Minister omtr noodzakelijkheid van het bestaan aeentelijke werkverschaffing, war ieelen, dat deze werkverschaffing haafd blijft voor het geval de we fing met rijkssubsidie niet voldo Genheid zou bieden voor plaatsing 'oeiders en voorts om zoolang moge voorkomen de arbeiders onder de s ing te brengen. ij zigen Ministe tel te diten ent de van een e mede ti gehand- rkversch' tnde gel< van ar- lijk te teunrege ge- o v -v f y j r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. if-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 756