r= BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. hf 4 <9 Voorzitter De voorzitter vraagt aan wethouder Lodee- sen of hij reeds heeft nagedacht over de wijziging der verdeeling van verschillend werkzaamheden onder de leden van het col! ge, aangezien spreker de afdeeling Openba: Verken onder zijn verantwoordelijkheid w erischt te nemen De wethouder deelt mede, dat hij de afd. Openbare Verken gaarne wil behouden en ze, voornemens te zijn zooveel mogelijk gebru te zullen naken van de adviezen van den Burgemeester. De voorzitter blijft het in het algeneen belang en ook in het belang van het colle ge zelve gewensoht vinden dat bij de afd. Openbare Verken vanaf 1 Januari a.s. over n e ent Vethouder Lodeesen verklaart daarop, dat xj±xxxxxxxxxjucxxxxxxxxzxxxxxjsj<lk.X.X zich vereenigt met de wijziging der func ties. <u B B 3 C _03 O Dagteekening en volgnummer. hij XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJiX.XXJ.XXX

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 757