S g 1^. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gedeputeerde Staten Utrecht 22-12-51 i>3. KORTE INHOUD. H.Kamp Soest 26- 11-121 deelen mede[ kennis genomen te hebben van het Raadsbesluit dd5 October j.1. waarbij de voorwaarde, welke is vermeld het Raadsbesluit van 24 Juni 19.H>onder d_ van punt 2 betrekking hebbende op de bijdrage der gemeente in het onderhoud der Eem, wordt gehandhaafd. Over deze kwestie zullen ïi j t.z.t. nader berichta.J Met betrekking tot het raadsbesluit om, mocht de provincie bovengenoemde voorwaar^ niet aanvaarden, het besluit van 24 Juni 19;H in 2ijn geheel in te trekkenmerken zij op, d-at de Raad in zijn besluit van 24 Juni j.l.wel punt 2, handelende over de toezegging van een bijdrage in de jaarlijksche onderhoudskosten van de Rem een bepaalde voorwaarden heeft verbonden, doch daarentegen onder punt 1 onvoorwar delijk eene bijdrage in de verbeterings- kosten van genoemd vaarwater verleende. Laatstbedoelde bijdrage is door d e pro vincie aanvaard waarmede ten aanzien van dit punt krachtens overeenkomst van partijen een verbintenis is ontstaan, welke niet eenzijdig kan worden verbroken.! vraagt aan de in koop een Spoorstraat perceel grond gelegen hoek Rubenslaan. 3 C j? "O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 75