1 BESLISSING. Aan Ged.Staten te verzoeken, zoo moge lijk liet college van B. en W. in kenni te willen stellen ven hun standpunt ten opzichte van de door den raad gesteld voorwaarde met betrekking tot het on derhoud van d e ka'de, waar omtrent vol gens nevenvermeld worden bericht. ;chii jven nader zou Besloten wordt den Raad voor te stellen !en grond voorloopig niet te verkoopen ^;et het oog op het ontwerpen van het litbrei dingsplanaangezien de grond rermoedelijk eene bestemming zal krij gen als v/eg. )e Commissie Uitbreidingsplan en grond bedrijf zal na een bezoëc a an d en heer gvar. lies op 8 dezer van a dvies dienan -Al' 6j wF1 V V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. <t-"7 o At

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 76