a /v. 6 B "o kT. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Rinke Tolman, Soest 4e afd.ter secre tarie J.'T.C uelle Soest 30-i2-'3i deelt mede, dat te Soest een afdeeling is opgericht van de ITederlandsche natuur historische Vereeniging, en hoopt dat het gemeentebestuur in voorkomende gevallen zijr; sympa den. :hie niet aan de afdeeling aal onthou-f 29-12-'31 26-11-'31 Dir.Generaal s-Gravenhage ,T. 30-12-'31 u.Hilhorst Az I Soest Centraal Yerifica-- 31-l2-'31 tiebureau,s-Gra venhage 31-12-'31 deelt mede dat in antwoord op het schrij ven van burgemeester en v ethouders dd. 16 dezer in zake het ambtenaren- en werklieden reglement, de le afdeeling ter provinciale griffierop 22 dezer heeft getelefoneerd en medegedeeld, dat door G3nog geen beslisj aingen over eenig ambtenaren-reglement zijn genomen aangezien omtrent eenige cardinale 'punten correspondentie wordt gevoerd met het departement van Binn. zaken. Een nader bericht, zooals in bovengenoemd schrijven wordt gevraagd, kan nog wel eenigen tijd duren vraagt vergunning om zijn winkel tot des avonds 9 uur ie mogen openhouden op dagen, waarop de winkelsluiting op 3 uur is be paald. De Inspecteur van Politie brengt bij schrijven dd. 4 Januari 1932» no.l/4 een gunstig advies uit. geeft een overzicht van alle in medege bruik zijnde rijkspalen voor aanhechting vpn straatlampen of stroomtoevoerdraden en deelt mede, dat de jaarl. vergoedingen voor dit medegebruik,met uitzondering van dien aan den llieuweweg, met ingang van 1 Januari 1932 zijn vastgesteld op f 0,25 Per paai en voor den paal aan den Nieuweweg op f 0,75 4® halve in totaal op f 2,75- Dit bedrag zal in maande1.termijnen worden ingevorderd, gelijktijdig met de abonne mentsgelden voor de telefoonaansluiting hol2011 deelt mede de benoeming tot lid der commis sie van Taxatie der gronden van het Grond bedrijf niet aan te nemen. zendt rapport van de controle der adminisj tratie van den gemeenteontvanger over het 4e kwartaal 1931* Beslo ven te ten zei eener histor: alles Verzo< willen ten en ling a: als bu doen t> Beslo- te lati De ver^ advies Tot bt ad f 2 Beslot dracht van eer te biec Van he 3 C 05 Dagtcekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 7