B B "o 140. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I HI h x \Hb, iKk. Gymnastiek ver. A.D.0. Soést Bestuur Ier Chr. Oranje ver'JJulian; van Stolberg" Brandraad. van Goest Ontvanger der Reg ïratie en Domein Amersfoort en T e c nnAmb t3 o uw - en 'onin^toezicht 11-2-32 verzoekt als voorloopig maatregel, in r: wachting van de inbehandeling zijnde nade regeling, de gymnastiekzaal van ie openb.l- lagere school (Kerkebuurt) op Donderdag Vrijdagavond voor oegeningen in gebrui: geven 5-2? '32 4-2 np P - _)k O II B sslotej tr kaal in dbg- en 1 btuikeli, de in de het eigei ie niet begrepen sbhen de ipdien n< vacanties uiterlijk beëindigen,zulks in de viering van de verjaardag verzoekt de tus te laten 29 Augut t'-r afd< verbaal der Konil versoigt de aandaont op het bepaalde in artikel 1 onder sub 3 d-er overeenkomst aJ gegaan met de Vrijwillige Brandweerver'. e::j gingen, dd. 1 Mei 1931, terzake inventaril satie van de brandweergoederen en verzoe.- hieromtrent nadere inlichtingen. |s% deelt naar aanleiding van het door het 23-12-'3-- meentebestuur tot den Minister van Defes sie gericht verzoek om vergunning tot het delven van grind in militairen Rijksgr mi te Soesterberg, mede, dat niet meer geste| kan worden,- zooals in de vergunning var. 24 Sept.1930,- de voorwaarde, dat een ze ker deel gan het grind ter beschikking v de genie wordt gesteld, en dat in de pla* hiervan een t eldelij ke vergoeding zal moei ten komen. De Te chn. Ambtenaar belast net de leid in, van den Dienst Openbare "'erken adviseert bij brieven van 15 Januari 1932, no.33"-"j en 5 februari 1932, nol33-l-3 den Ontvanp het voorstel te doen om het grind te be1 ken tegen een vergoeding van f 0,25 Per Burgemee; Beslotei elnigingi korsten 1 Aan den deelen, vin f 0,: lente e zendt maquette, voorstellende her, door i heer Dr. A.L.Iiagedoorn te Boesterberg op te richten bouwwerk (Bungalow) op een ter| rein, geleden a/d Amersf.str. kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie E.no.l8l en l8l8 en deelt mede, dat ingevolge hetj bepaalde bij art. 3° der B.V. het oprich-l ten van gebouwen met houten voor- achter- «Het ad' weer So van Ben 3 is verboden Vo ort zonder vergunnil wordt geadviseerd in ze het advies van den Brandraad in te wifl ren in verband met ie brandgevaarlijkheül van bedoeld bouwwerk. 01 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. g-9-TIQ O t? s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 81