V, '1V- elin a;i jnde nade ie open';, nderdag ej gebruikt 2) Au jus verband der Konil aal ie in I nkomst nj eervereerl inventarij n verzoe.1 B E S L I S S I N G. Besloten wordt als voorloopige maatregel tpt wederoozeggens toe het gymnastieklo kaal in gebruik af te staan op den Donder Eg- en Vrijdagavond en wel onder de ge bruikelijke voorwaarden. Het gebruik van ie in de zaal aanwezige toestellen welke het eigendom zijn van de Soester Turnclub is niet in de vergunning van het college begrepen, en zal uit den aard der zaak tu sphen de besturen der beide vereenigingen indien noodig geregeld moeten worden. fer afdoening in handen gesteld van den Burgemeester. Besloten wordt aan de beide brandweerver gtnigingen te verzoeken conform de overee komsten een inventarislijst in te zenden. oor hetj van Defer, g tot het i j z:sgr nt eer geste ai hg var. t een ze ikking va n de pi":. g zal moei e leiding iviseert no.33-1- a Ontvanp i te beJ ,25 per et, door rberg 0; p een ter' iastraal E nolBlj olge het j t oprich- - achter- vergünni eerd in i in te winl rli j kheiil Aan den Ontvanger der Registratie mede t Beien, dat tegen vergoeding aan het rijk v'an f 0,25 aer 153 gegraven grind de ge meente een overeenkomst zou willen aangaa fj'Het advies van den Commandant der B: weer Soest in te winnen. and IS M2 iAf 51 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. faScLjueJl't-ww 1/ lAj AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 82