BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Incassobank II.V. A' dan Afd.Financiën ter secretarie B. J3o sb oomKonin- ginnelaan 89,Soest Techn.Ambt. Bout en Yoningtoesicht ld en L.G.de Bruin iMinister van Arbei enz u .Buis Korte Helm- ïeg 7 e.a. 2-2-* 32 6-2-'32 29-11 4_o_»c? KORTE INHOUD. biedt aan een verzekering voor het geheel gemeentelij kefinanciëel beheer deelt mede dat gedurende het 3e kwartaal 1931 is uitgegeven aan onderhoud var. het wachthuisje v/d autobusiienst Baarn-Amers- foort, aan de Burg.Grothestr. flTieu-ierhoe.;! een bedrag van f 4491 en verzoekt te noL:e< vernemen of deze kosten (en in het algenes] het geheele onderhoud) voor rekening der meente konen. eslot' en 1932 voor oni hoek en de Birk. en de g verantwi verzoekt ontheffing van het bepaalde bij I j;e ont] artikel 14 der gemeentelijke bouwverordeni|j sftig he voor den bouw eener garage/werkplaats, op een terrein, gelegen aan ie Koninginnelaan] kadastraal bekend alhier in sectie H33Ö9-] 1923-3390 en "iel tot oj een afstand van 0 n. vanuit de oostelijke zijerfafscheiding perceel ÏÏ.33S9» Aechn.ambtenaarbelast I de leiding van Bouw- Mn Yoningtoezicht aiv| seertide gevraagde ontheffing te verleenenl onder de voorwaarden genoend in diens ad vil dd. 5 ?ebr. 1932,nó.3/3- 28-1-'32 bericht dat Bïïigler,Oude Utrechtsche-'er zich bereid heeft verklaard een strook gro ter lengte van ongeveer 20 M. en met een g| diddelde breedte van ongeveer 4 'I. van hetl perceel kad. bekend sedtie I) no.1153 *e staan, ter verbreeding van den Oude Utreclii cheweg. biedt ter behandeling aan eenige verzoeke.' om bouwvergunning vergezeld van de noodige| reekeningen en adviezen. vraagt geplaatst te worden op ge lijst,al| bedoeld in art. 13 der Drankwet. d -2-* 32 Jan132 Bsslote vaarden eiden De verg' kornstig en gebo 1/4-76,1, Jp het door des: van de bericht dat de uitkeeringsduur v/d werkloi|J--ordt zenkassen v/d Landarbeidersbonden over wir terperiode 1931/1932 is gebracht op 78 dag. verzoeken maatregelen te willen nemen, ia de tuin, gelegen achter het pand van den heer Yellekamp van Yeedestraatworde o;pge-| ruimd, opdat een betere toegang van en naai het station Soestdijk worde verkregenbij I "ijze van plein of plantsoen. Voorts deelei izij mede, te hebben vernomen, dat huis en 1 tuin eigendon van den heer Vellekam zulich worden verkocht, teneinde ter plaatse een Lok winkels te bouwen en dat het monument Het bep ordening besloten opruimin gebouw, het z ken te worden meente zal wo ,g. "Kb steel"va.n Soest afgebre* waardoor dit gedeelte der "den ontsierd. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 83