fa -A) geheel B E S L I S S I N' G. ■Van de aanbieding wordt geen gebruik geuaakt kwartaal Jij»esloten wordt op de begrootingen 1931 van liet en 1932 en ook voor het vervolg een post rn-Amers- voor onderhoud van het wachthuisje nieuwer- euwerhoei Lwoek en van het te bouwen wachthuisje aan t te moge I cJe Birkstraat/Ferd.Huycklaan op te ne: len t alge.'.es Jn geleden kostén daarop alsnog te ing der verantwoorden. alde bij verorden! aa t s op ginnel: ar. s H.3389. nd van 0, cheiding r ,bela et 1 zicht adv; verleener iens advij trook gro: net een g; van het L53 af te ie Utreclr verzoeke* 3 noodi.-el li j st ,als 'd werklotl over vin-I 73 dag: De ontheffing wordt verleend overeenkom stig het advies van Bouw- en ioningtoeaioht lenen, da ran den •de opge- .n en naa: ■gen ,bi j •ts deeles huis en .m zul lef tse een j monument'] af gebre* te der d Besloten wordt de strook grond te aan aarden en daartoe het n-odige voor te be •eiden. De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboeKt onder de nos. 1/432,1/458,1/4 1/476,1/490,2/193 fjOp het verzoek wordt gunstig beschikt door dennaam te plaatsen onder no. "20 van de lij st ■hordt voor kennisgeving aangenomen. feet oepaalde bij art. 21 der Alg.?ol.ver+ ordening wordt van toepassing verklaard e besloten een aanschrijving te richten tot opruiming van het vuil. '72 if U). 1> Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 84