id S S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IS3. .Bestuur der ver. |"Een School m/d Bi pel ce Soest" 1^4. 3e Afdeeling VSt* Centraal verifiva- itiebureau i.F.H.Busch en T. Bléeker K hrfi- afi.Financiën ter geneenteueore tarie 30-1-'32 9-2-'32 32 10-2-32 9-i-'3J 'ec'nr:.Ambt0."r. 9-2-'32 KORTE INHOUD. De inspecteur van politie adviseert to den eigenaar een aanschrijving te richter overeenkomstit artikel 21,lid 1 sub b dei Algeneene Politieverordening. vraagt vaststelling der gergoedingen en- art. 101 der 1.0.wet 1920 te bespoedigen e:l verzoekt voorts afgifte van een verklar.nj waarbij wordt bevestigd, dat het bestuur wegens niet uitbetaling van de 20f3 ingevoJ e a: 't.101 ove1 verschillende jaren,van gemeente nog een bedi heeft ze vorderen. van ruim f yOGC.- biedt aan, 4e suo ileto-ir kohier der se nt gelden over 1931-1932. zendt proces-verbaal van de opname van kj en boegen van den gemeente-ontvanger dd. Februari 1931» verzoeken op de agenda v/d raadsvergade ring van ló Februari 1932 een voorstel vafl hen, om aan de plm. 10 arbeiders, die ona' hankelijk van hun wil een dag te laat te werknzijn gesteld een dag loon uit te betal len, te willen ilaatsen. herinnert aan het antwoord van B.en "f. \ij het afdeelingsverslag begrooting 1932, 1 bij is toegezegd, dat de voorzitter van he| college van B.en zi^h in verbinding zal stellen net het hoofd ie~ o.l.school in de, Kerkebuurt in verband met éen ev.entueele verlaging van het voor schoonhouden van ail school uitgetrokken bedrag (L.0. f 6^0.-', U.L.n. f 200.-) deelt mede, dat de kadastrale opmeting va' het ioor den heer Endendijk bedoelde per ceel nog niet is geschied, aangezien daar toe nimmer aan den landmeter opdracht is verstrekt. <y 3 e 03 Dagteekening en volgnummer. Hf i - o-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 85