\J BESLISSING. :ert tol 3 richten.' sub "b der m esloten wordt het schoolbestuur te he chten dat een verklaring als in het sch n gevraagd in verhand net verschillende denen van administratieven aard thans m worden gegeven, doch dat zal worden evotderd dat de berekening van de aan de Schoolbesturen ingevolge art. 101 L.O.wet §nekomende bedragen zoo spoedig mogelijk dt gemaakt. Voorts zal de aandacht wor en gevestigd op de omstandigheid dat de tbetoling niet eerder kan geschieden da vaststelling der gemeemterekeningen oor Cied. 'Staten. der nofl liet kohier wordt vastgesteld tot een be drag gróót f 1036,45 en zal ter invorder der bedragen ter hand gesteld worden van den gemeenteontvanger. mg me van k ber dd. vergade- rstel van die ona' laat te t te bèta en "f IBS, W er van hel n-l Van het proces-verbaal wordt Het zal den raad worden medegedeeld omen nd i ng ooi in de ntueele en van ^-rm f 650.-; aeting val Lde per- Len daar- acht is Aan den raad ter kennis te brengen on- ler mededeeiing dat vóór het ontvangen va let verzoek reeds besloten is de 10 arbei 3rs bij beëiniding der werkverschaffing log eén dag te laten loorwerken. De Voorzitter deelt mede dat het Hoofd dfcr o.l.school ^erkebuurt hen heeft medege deeld dat de werkvrouw uit eigen beweging beeft toegestemd het bedrag dat zij als loon geniet met f 100.- per jaar wordt verminderd ingaande 1 Januar 1932. 3esloten wordt de vergoeding met f 100. e vermin eren evenredigpte verdeelen op ppenb. lager en u. 10on ier,r,i j <3 Adressant te berichten dat verrekening poog niet kan geschieden om reden dat :1e [grond niet is opgemeten. Volgens overeenkomst konfen de kosten vai(i jopmeting voor rekening van den kooper soodat hij er in zal moeten fcpmeting aan te vragen. oe' -ligen J et AANMERKINGEN. -Af iup y x 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. lilden e ledigen rerklar "bestuu yfa inge •en var. f 7000.- - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. tv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 86