BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. afdTinanciën te: g eneentesecretari? Idem Dr. C.L.de ?ou" Insp.v/d Vólksge- z ondh. 9-1-'3' 9-1-'32 Lerste Soester Voet bal- en athletiek-'14/27-d-' cljfb Soest 3-2-*32 :>rov. Utrcommis^ Ue tot instandhou ling en bevordering der schoonheid van :>tad en land, $ecret.S.Adriaans A'foort Comité Sportpark 3o esterberg 4-2-32 9-2-32 i-2-132 KORTE INHOUD. herinnert aan'het antwoord van R.en ooi het afdeelingsverslag begrooting 1932» bi# is toegezegd, dat de voorzitter van hg college van TL en zich Ln verbinding zal stellen met den gemeentegeneesheer te Soest teneinde tot een bevredigende oplossing te komen inzake kostelooze keurin; van genen teambtenaren. herinnert aan het antwoord van B.en WA op het afdeelingsverslag begrooting 1932 waar bij is toegeze lat B.en binnenkort nadere mededeelingen aan den raad zullen verstrekken inzaxce aanle, van webeu op ie he: geeft in ernstige overweging dat een andere plaats wordt het woonwagenkampin verband met het in dj' te bevordere.11 uitgezocht vooj onmiddellijke omgeving der Utr.TCaterl.Mij liggende prise d' eaa 3$ zendt ledenlijst van hare Soester lede:., dieningeschreven staan als werkend lid en als zoodanig i_n aanmerking komen om in de wintermaanden aan voetval en in de zomer maanden aan athletiek deel te nemen, noodigt Burgemeester en Tethouders uit tot bijwoning eener vergadering te hóuden op Voensdag 17 februari 1932 des n.n. 2 uur if het Kunsthistorisch" Instituut, Drift 2p te Utrecht en deelt o.a. mede, dat door Ir. Verhagenlid" van het Architectenbureau', üranpré Molière, Verhagen Kok te Rotter dam, een causerie zal worden gehouden over "Het Gewestelijk Plant beschouwd in.ver band met Gemeentelijk Uitbreidingsplannen. Voorts deelt z-j mede, dat de vergadering mede toegankelijk is voor leden van Gemeen teraden. vragen toestemming voor het houden van een Lunapark van 9 "tot 14 Mei 1932 Ge opbrengst zal baVoemd worden voor het ver krijgen van een sportpark. De Vor ;ich hij •ing "ko; rerpl i <sl ;en so u De Voor van der ■Aangezi öoende c hierom a van Oper Aan E.C ■ijst lan de s moeten z ■e ieskt le daarc oefening ezoeker leslo t lat het Bioort t feester Ier. Bur Op de 0 01 g g g lïloitat je tijd jers me b'hben. Dagteekening en volgnummer. p. 1 G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 87