/7j£ H. t Jf UVf 532, wan van he ling zal te Soesl Bsing t i- gemeerd sn '7op 532 waar enkort sullen .i oo ie ëvorderel ocht vooij het in dl ise d'ea'il r leden, lid en m in de zomer- uit tot den op 2 uur isj ft 2p ^e| or Ir. re au i Rotter- ien overl inver plannen, adering n Cr ene et in van De het ver- BESLISSING. !pe Voorzitter deelt mede, dat Dr. Ruper ;ich ftiet ongeneigd heeft getoond de keu- •ing kosteloos te verrichten. Hij zal de rerpliehting tot keuring aanvaarden zoodi ;en sc ooiarts is aangesteld. pe Voorzitter verklaart dat le ïjiiiad reed van den stand van zaken op de hoogte is. Aangezien het College voorshands geen a doende oplossing kan vinden, wordt "beslot hieromtrent het oordeel van de Commissie v i Openbare werken in te winnen. |\an E.S.V.A.". zalzverzocht worden een lijst over te leggen van de deelnemers aan de athletiekoefeningen. Deze lijst ;za klaring v moeten zijn voorzien leider van een ve ter oefeningen dat de daaropvoorkomende personen inderdaad I Oefeningen volgen. 1 an ■De vergadering besluit de vergadering te Mlezoeken. Aan de leden van den Raad zal e afschrift van de uitnoodiging worden toeg lesloten vordt het Comité, te berichten at het verleenen van de toestemming be hoort tot de competentie van den Burge meester en het verzoek ter afdoenin^ van fen Burgemeester is ter handgesteld. Op de vraag van den Voorzitter of het college ernstige bezwaren heeft tegen erc- Ijioitatie van een gunapark in verband neb |je tijdsomstandigheden, deelen de wethou ders mede geen overwegende bedenkingen te hebben. en rzonden. q IA" V' aJ 5R .7. 00 Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk 2n Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. O AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 88