uiuA^ 5- B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN B c Vergadering van liet √ľollege van Burgemeester en Wethou ders van 12 Februari 1932* r. Besloten wordt ter voorziening in de behoeften van de ar beiders ontstaan door de heerschende crisis, de navolgende maat regelen te treffen. 1 2 4. 5. 6. 7. typv.d.G. coll De niet-verzekerde arbeiders op 18 Februari a.s. bij de werkverschaffing te ontslaan. De tegen .werkloosheid verzekerde arbeiders op 2b Februari a.s. bij de werkverschaffing te ontslaan. De landarbeiders heden naar hun rassen te verwijzen en lien een toeslag te verleenen op hun kasuitkeering van 3,60 per v/eek (tot en met 25 Februari a.s. van 6,.60 per week). Aan de ongeorganiseerde arbeiders, de tegen werkloosheid verzekerde bouwvakarbeiders en de uitgetrokken arbeiders die bij de werkverschaffing zijn geplaatsttijdens de stopzetting van hetw.erk door vorst, volgens de bepalingen van net reglement op de werkverschaffing j o,- per week uit t,e keeren tot uen da uum van hun ontslag of weder-tewerkstel- ling. De ovexxge niet-uitgetroizken arbeiders na 25 Februari a.s. eveneens 'naar hun kassen te verwijzen, waarbij geen toe slag op de uitkeering wordt verstramt, met uitzondering van de handarbeiders ueuoelu onder 2/ De uitgetrokken werkloozen, gehuwden en kostwinners na 25 Februari a.s. bij Openbare werken te plaatsen tegen een loon van. 18,per week zonder eenigen toeslag. liet gewone systeem van wisseling van de tewerkstelling te handhaven. Alle arbeiders krijgen over eventueel door te maken wacht- dagen geen uitkeering of bijslag, behoudens de landarbei ders, indien zij in de weken 8/13 en 15/20 Februari 193^ tezamen meer dan zes wachtdagen moeten doormaken, foor iederen wachtdag boven de zes, ontvangen deze arbeiders dan 250. Deze beslissing geldig te verklaren voor 4 weken met in gang van 26 Februari 1932. Aan het Burgerlijk Armbestuur te verzoeken de kosten van de hierbedoelde uitkeeringen en bijslagen te willen beta len, onder bepaling dat daarvoor een extra crediet zal worden toegekend. BLJRGE1AEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, De Secretaris, De Burgemeester, Ui bJ O CD Aandiiirlinn uan Hf>n Dagteekening

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 89