l Jl n^ J Sij7* BESLISSING. Besloten wordt in antwoord op het schri, ven te Berichten, dat het gemeentebestuur ten zeerste verheugd is met de oprichting eener afdeeling der llederlara&sche -"atuur historische VereenigÈng en de afdeeling alles goeds toewenscht. Verzoent zal worden aan het College te willen doen toekomen een exemplaar der statu ien en huishoudelijk reglement der afdee ling aangezien wordt overwogen de gemeende als buitengewoon lid tet de afdeeling te doen toetreden. Besloten wordt de reglementen spoedig te laten afdrukken. De vergunning wordt verleend conform advies Insoecteur Politie. Tot betaling der jaarlijksche vergoeding ad f 2,75 wordt besloten. Besloten wordt de oorspronkelijke voor dracht andermaal den raad ter benoeming van een lid der schattingscommissie aan te bieden. Van het rapport is kennisgenomen. Af 1/ Jl ixÏÏH. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 8