NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Dl j t van de der op Vrij. dag, den 19 Februari19|2 Tegenwoordig de heeren: ür,G-.DekethjBuxgemeester, van.Duren 6n Lodcesen, WethoudersA- <*£-- SecretarisG. A. Bitenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers AL. tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 92