I 7;. M. s e ~o l/{v l/{f 1^. Hl- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. Gasbe* drijf A.G.Butselaar geb van Isselt als ge machtigde v.d.wed. J.E.van Isselt F.Bruinsma,Soest 2-2-'32 Afd. "Financiën Idem Idem Idem G.V,d.Berg,Soes- terb.str^0» 18-2-'32 11-2-32 17-2-'32 17-2-'32 17-2-'32 17-2-32 3-2-*32 vraagt machtiging tot uitbreiding van hei hoofdbuizennet in diverse xvegen. verzoekt Burgemeester en Wethouders hun] invloed aan te eenden bij den gemeente-?:! man H.J.Vos voor de betaling van huur schil vraagt te mogen vernemen of hem vergunni kan wordenverleend een landboifkohuur op t richten op het perceel sectie G.ho.2329i gelegen aan de Den Blieklaan. De Techn.Ambtenaar belast met de leiding van Bouw-: en Woningtoezicht deelt mede fc; schrijven dd. l6 Februari 1932, no.2l/l, dat tegen dezen bouw geen bezwaren bestaal indien het bouwwerk wordt geplaatst, zoo» in zijn schrijven is aangegeven. adviseert het gemeentepersoneeldat eer.j bedrag van f 7,30 ier jaar voor kosten vrije geneeskundige behandeling ontvangt te verplichten om zichzelfd bij een selijk ziekenfonds aan te sluiten. 1 vangt 1 yBlaal Aan der ging gei stand tt de benoc éfcor tus beurs. Aan adi dleze aar Vloed ke in kwesl uibrdai ir eslotf fbrrn hel vereer Financit adviseert den raad ter vaststelling voor: te dragen een tweetal ontwerp-besluiten tot wijziging der instructies van den vef arts-keurmeester en den hulpkeurmeester. j)e ontv :et on1 ▼bstste] adviseert den raad ter vaststelling voo te dragen een ontwerp-besluit tot toeken ning van een gratificatie aan den toenma ligen tijdelijk-teekenaar bij O.W, C.F.'tj Rietveld ten bedrage van f 80.- bij het verlaten vah den gemeente-dienst op 1 Me: 1926. adviseert den raad ter vaststelling voolBiet on1 te dragen een ontwerp-besluit tot wijzig'^tsiste. der gemeentevegroot ing 1931. verzoekt hem alsnog vergunning te verle nen tot den bouw eener garage met boven?! ning op een terrein, gelegen aan den ^osi damweg.kad. bekend in sectie D.no.l9lo. De techn.ambtenaar belast met de leidin] van bouw- en woningtoezicht adviseert de? raad voor te stellen het adres voor kenn' geving aan te nemen. ^an dei jeroep 1 er 00 tt fing 00] j^acht g< verleenc a c Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 93