I *7ÏP Lng van he iders hun! smeente-v;» n huurscht n vergunni cfiüur op t .ho.2329, ie leidini lt mede t: no.2l/l, ren bestap itst, zoo-jj 1, dat eet] kosten ontvangt een yölaatj en. BESLISSING. Aan den Technisch Ambtenaar wordt machti ging gegeven de hoofdbuisuitbreidingen to stand te brengen. Hem zal worden opgedragen de benoodigde arbeidskrachten te betrekke dtor tusschenkomst van de plaatselijke arbeids beurs. Aan adressante te berichten, dat omtrent deze aangelegenheid het college geen in vloed kan uitoefenen aangezien in de zaak in kwestie een civiele procedure dient te wbrdaiingesteld. 'Besloten wordt adressant te berichten co flora het advies van bouw- én woningtoezic ht. Overeenkomstig het advies der afdeeling Financiën wordt besloten, Hing vootj esluiten an den vee| rmeester. lling voor ot toeken en toenma- .W, C.ï.1'1' bij het t op 1 Hei 'Jje ontwerp-besluiten zullen den raad ter vaststelling worden aangeboden. Iet ontwerp-besluit zal den raad ter iststelling worden aangeboden. Hing voo:[pet ontwerp-besluit zal den raad ter ot wijzig' te verle et boven1'! n den üssl nolyló. de leidirij iseert den voor kenni vaststelling worden aangeboden. an den raad zal worden voorgesteld feet beroep niet ontvankelijk te verklaren en er oo te wijzen dat de gevraagde onthef» ring ook als ware de beroepstermijn in acht genomen niet door den raud kon wérden ferleend. \3 u<ji, yK'Jls-zr ft tvr. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. öc/ 1. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 94