I 11- 11 iyÉ- e s o> 73 'H. iff. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. «T Maa t ea Bestuur v.d. Alg. Bond. van Woningboufi' jver. afd.Utrecht WUHhV/a 1 tmann Techn.Ambt. O.W. 15-12-'31 11-2-'32 9-1-' 32 11-2-'32 ;Tdem Techn.ArabtBouw- |en $eningtoezicht J 4-2-'32 KORTE INHOUD. verzoeken verbetering van den Ringweg en aanbrenging van een lichtpunt ter nlaatse, De technisch ambtenaar belast mèt de lei- ding van den Dienst Openbare Werken deelt bij rapport dd. 11 Januari 1932 no.303 mei iat deze weg niet geheel eigendom der ge meente is. Alvorens dezen weg te kunnen ve beteren, zal de grond benoodigd voor den weg naar zijne meening geheel eigendom moe. ten zijn van de gemeente, terwijl het z.i, gewanscht is aan den heer van Hes advies t vragen over de door hem in het ontwerp-uit breidingsplan aangenomen ligging en verbre ding van den weg. De heer van Nes adviseert tot aankooo van perceel sectie G.no.1065, alsook van de an grenzende perceelen, omschreven in zijn ad vies, dd. 6 Bebr.1932 en eenigszins tegeraoi te komen aan het verzoek van adressanten, zulks in afwachting van eventueele plannen tot aankoop. .Beslot dat de rgeegal lichtin lang de en bree -IVoor 1 te geve Noodigt Burgemeester en Wethouders uit to: bijwoning van een vergadering der afdeelir| op 27 februari a.s. te Utrecht. verzoekt in de vergunningsakte de wijzigi^— aan te brengen, dat zij in den vervolge za:Ban®.f gelden voor de koffiekamer, de eetzaal, de wnooa^€ waranda (serre) en de ashterbenedenzaal. pPn,iarl izoek mg Het Col te wonei bericht ornlremt een schrijven van N.v.Wou' denberg te Woerden in verband met de niet- nakoming van voorwaarden, welke hem zouden zijn toegezegd bij de grondoverdracht van zijn :>erceel a/d Koninginnelaan. In verband hiermede verzoekt de techn.amï een crediet van f 67,85 voor het maken van hekwerken e.d. deelt mede met het ontwerpen der situatiej kaarten van het wegenfonds nog geen aanvatii te hebben gemaakt zulks niet op grond van het voornemen der vermoedelijke opheffing ivan dat fonds. Indoen de situatiekaarten moeten worden opgemaakt, verzoekt hij hier voor het noodige krediet te willen verlee* nen. biedt ter behandeling aan eenige verzoek!», om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Beslotc de voor* dpn zul] Aan der «Lng der sftrekkir Aan dei het veri dat waai *ollege zonderli e verg komstig eb geboe IA87, 3 (J 3 3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 95